Sveiki atvykę į Daugėliškio kraštą

Naujojo Daugėliškio seniūnija  https://lt.wikipedia.org/

Istoriniai faktai apie Daugėliškį

1506 m. gegužės 14 d.  pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose minimas Daugėliškis.
1511 m. ant Virėkštos ežero kranto Albertas Vaitiekus Goštautas pastatė pilį tvirtovę, kurią saugojo ir gynė totorių kariai, dar Vytauto atkeldinti iš Krymo.
Barbora Goštautaitė Narbutienė (Alberto duktė) pastatė Seniškio bažnyčią (1511-1915).
Daugėliškis buvo stambus ekonominis ir administracinis centras kelio VilniusPolockas, dar vadinamo Batoro ir Napoleono traktu.
1526-1886 m. liudininkų teigimu Daugėliškyje (dabar Senasis Daugėliškis) stovėjo pirmoji medinė bažnyčia. Bažnyčią sudegė nuo  žaibo.
1603 m. kartografiniuose dokumentuose Daugėliškis vadinamas miestu.
1664 m. Daugėliškis gavo karaliaus Jono Kazimiero privilegiją rengti turgus, steigti amatininkų dirbtuves, laikyti karčemas ir tapo seniūnijos centru. Seniūnai buvo Lietuvos didikai RudaminosPacaiChodkevičiai, Pliateriai.
1771 m. Daugėliškio parapija gavo iš popiežiaus Siksto V leidimą įkurti šv. Onos broliją.
Dabar kasmet Naujajame Daugėliškyje per Onines (liepos 26 d.) vyksta šventiniai šv. Onos atlaidai.
Už nuopelnus valstybei paskutiniam LDK pakancleriui Kazimierui Konstantinui Pliateriui (1746–1807 m.) buvo paskirta valdyti Daugėliškio seniūnija ir padovanotas Daugėliškio dvaras, kuris buvo didžiausias Vilniaus vaitijoje (dabar Naujojo Daugėliškio teritorija). Prie dvaro kūrėsi nauja gyvenvietė, pasivadinusi Daugėliškiu.
Kazimieras Konstantinas Pliateris Daugėliškyje buvo surinkęs unikalią 15 000 tomų biblioteką, vėliau perkeltą į Kraslavą (Latvija).
1881 m. Daugėliškio gyventojai kartu su Linkmenų gyventojais pirmieji Lietuvoje parašė prašymą Rusijos valstybės institucijoms, kad būtų panaikintas spaudos draudimas.
1865 m. Daugėliškio dvaro plano fragmente yra pažymėti bažnyčios kontūrai.
1889 m. Daugėliškyje (dabar Naujasis Daugėliškis)  pastatyta dvibokštė, bazilikinė Šv. Joakimo ir Onos bažnyčia. Jos statyba rūpinosi kunigas Jonas Burba. Įdomu tai, kad ši bažnyčia yra didžiausia medinė bažnyčia Vilniaus arkivyskupijoje ir vienmetė su Paryžiaus Eifelio bokštu.
Išaugęs naujas miestelis pradėtas vadinti Naujuoju Daugėliškiu, o senasis miestelis imtas vadinti Senuoju Daugėliškiu arba Miesteliu. Į Naująjį Daugėliškį iš kaimų nusikėlė žydai prekybininkai bei amatininkai.
1932 m. rugsėjo 25 d. Daugėliškis (Pajurgiškė) įėjo į istoriją kaip vieta, kurioje nusileido 20-tųjų Gordono Beneto oro balionų lenktynių nugalėtojai amerikiečiai Thomas G. W. Settle ir Winfield Bushnell. Pakilę iš Bazelio Šveicarijoje, jie per 41 val. 20 min nuskrido 1550 km ir pasiekė pasaulio rekordą. Gordono Beneto oro balionų lenktynės yra seniausios ir prestižiškiausios oro balionų lenktynės pasaulyje, prasidėjusios 1906 m. Paryžiuje ir besitęsiančios iki šiol.
Daugėliškio krašto kaimai pilnai buvo elektrifikuoti apie 1963 m.

 

Senasis Daugėliškis – istorinis Daugėliškio krašto centras https://lt.wikipedia.org/wiki/Senasis_Daug%C4%97li%C5%A1kis

Daugelį amžių tai galėjo būti dabartinio Ignalinos krašto politinis, karinis, administracinis, prekybos ir kultūros centras.

Gyvenvietės įsikūrimo pradžia ( I tūkst. po Kr. II pusė) - piliakalnis Virėkštos ežero pakrantėje, vadinamas „Kiškio bažnyčia“.

1558 m. nutiesta pirmoji pašto linija Lietuva – Venecija, kuri ėjo per Senąjį Daugėliškį.

Šalia kaimo yra kalva, vadinama Niemčiakalniu, kuri virš jūros lygio iškilusi 241 m. Tai atėjūnų iš Padauguvio kapinynas. Nuo kalvos plika akimi yra matoma Ignalinos atominė elektrinė, Vidžių (Baltarusija) bažnyčios stogas.

Iki Antrojo pasaulinio karo veikė žydų maldos namai vadinami škala.

Istorinėje literatūroje minima, kad keliu, einančiu per Senąjį Daugėliškį, keliavusi rusų carienė Jekaterina II. Jos garbei kelias buvęs beržais apsodintas. 

Napoleono Bonaparto žygio per Aukštaitiją metu per šimtametį eglyną Senojo Daugėliškio kaime buvo nutiestas akmenimis grįstas kelias, vadinamas velnekeliu. Jo fragmentai išlikę ir dabar.

Lemiamą įtaką Senojo Daugėliškio gyvenvietės raidai turėjo geležinkelio Sankt Peterburgas–Varšuva nutiesimas. Tinkamesnis susisiekimas su Ignalina, galutinai nulėmė Naujojo Daugėliškio pranašumą.

1940 m. ties Senuoju Daugėliškiu ėjo Lietuvos ir Baltarusijos laikinoji siena (Senasis Daugėliškis atiteko Baltarusijai).

Maldos namų kelias Naujojo Daugėliškio seniūnijoje

Naujojo Daugėliškio Šv. Joakimo ir Onos bažnyčia (Naujasis Daugėliškis)
Paringio Švč. Jėzaus bažnyčia ir stebuklingas šulinys (Paringio k.)
Kačergiškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (Kačergiškės k.)
Mikalavo sentikių cerkvė (Miaklavo k.)
Mažėnų koplyčia (priklauso Gedžiūnėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios parapijai) (Mažėnų k. )
Seniškio bažnyčios varpinė - koplyčia (buvusios Šv. Petro bažnyčios fragmentas Taujūnų k.)

Išnykę maldos namai:
Senojo Daugėliškio bažnyčia (1526-1886 m.)
Žydų maldos namai (škala) Senajame ir Naujajame Daugėliškyje veikė iki 1939 m.

Welcome to Daugėliškis region
New Daugėliškis eldership government (offices)

 In 1506 May 14 the name Daugeliškis was first mentioned at historical sources.

In 1511 at Virėkšta lake shore Albertas Vaitiekus Goštautas built a castle- fortress, which was protected and defended by tartars whom were evicted by Vytauras from Crimea.

Barbora Goštautaitė Narbutienė (the daughter of Albertas) built church of Seniškis which lasted from 1511 until 1915

Daugėliškis was a big economial and administrative center on road Vilnius-Polotsk also know as Bator and Napaleonial tract.

According to witnesses from 1526 to 1886 the first wooden church stood in Daugėliškis (now knows as Old Daugėliškis). Which was destroyed by lightning.

In 1558 the first post office line Lithuania-Venice was created which went through New Daugėliškis.

In 1603 according to catographic documents Daugėliškis was known as a city.

In 1664 Daugėliškis got the privilege from  Jonas Kazimieras to host markets, create craftman workshops, to own taverns and became a government eldership (office) center.  The eldermen were nobles from Lithuania : Rudaminas, Pacai, Chodkevičiai, Pliateriai.

In 1771 Daugėliškis parish got permission from pope Sikstas V to create St. Ana brotherhood. Now every year during St. Ana day (in July 26 th.) in New Daugėliškis ceremonial indulgence take place.

Lithuanian great kingdom prochancellor Kazimieras Konstantinas Pilateris was assigned to rule Daugėliškis elderly government (offices) between 1746 and 1807. Daugėliškis mansion was given as a gift.

He collected unique 15 000 tomes library in Daugėliškis, which later on, was moved to Kraslav (Latvia).

In 1889 Daugėliškis (now New Daugėliškis) double towered, basilic St. Joakim and St. Ana church was built. It‘s construction was looked after priest Jonas Burba. It is interesting that this church was built at the same year as Eiffel Tower.

The new developed city nearby started to be called New Daugėliškis and the old town became known as Old Daugėliškis or township. A lot of Jew craftmen and salesmen decided to move from the country to New Daugėliškis.

In 1932 september 25 th. Daugėliškis became historic as a place, where 20-th Gordon Bennet air ballon winners americans -  Thomas G.W Settle and  Winfield Bushnell landed.

Daugėliškis region was electrified in 1963.